Podaj cenę nieruchomości:Wybierz rodzaj uprawnień do obiektu:Podaj prowizję agencji (3%):

Cudzoziemcy nabędą ziemię na nowych prawach

2016-11-09


 W nowo przyjętym projekcie ustawy dotyczącej nabywania ziemi przez cudzoziemców, znalazły się rozwiązania, które usprawnią system uzyskiwania dokumentów i niezbędnych informacji. Przepisy zawarte w ustawie mają zagwarantować pozyskiwanie kompletnej wiedzy na temat nabywanych czy obejmowanych akcji i udziałów przez cudzoziemców. Dotychczas dokumentację stanowiły materiały przesłane przez notariuszy oraz sądy i najczęściej były to wypisy aktów notarialnych bądź orzeczenia i postanowienia sądu o wpisie do rejestru przedsiębiorców nabycia lub objęcia udziałów czy akcji. Przez to gromadzone informacje były niedostateczne i nie pozwalały na zdobycie pełnej informacji o przeprowadzanych z cudzoziemcami transakcjach. To z kolei bezpośrednio wpływało na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. 


Wprowadzone w ustawie zmiany nakładają na poszczególne podmioty obowiązek dostarczenia ministrowi spraw wewnętrznych i administracji odpowiedniej dokumentacji. Ponadto zwiększy się zakres informacji dostarczanych przez sądy i notariuszy czy organy administracji publicznej, które wydają decyzje umożliwiające nabywanie nieruchomości. Dzięki temu, że minister będzie miał dostęp do bazy danych ksiąg wieczystych, przyspieszy to zdobywanie informacji, a tym samym obniży koszty administracyjne związane z czynnościami wyjaśniającymi. 

W projekcie ustawy pojawił się również zapis o konieczności odnotowywania informacji o obywatelstwie w akcie notarialnym, zawieranym przez cudzoziemca – zarówno w przypadku nieruchomości, jak i udziałów, akcji oraz praw w spółkach handlowych. Dodatkowo, wnioskując o wpis czy zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców KRS, należy dołączyć oświadczenie informujące o tym, czy osoba jest cudzoziemcem i sprecyzować czy jest ona właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, znajdującej się na terenie Polski.  

Źródło: KRN.pl | 2016-10-26


» powrót